Dziś jest wtorek, 18.06.2024, imieniny Elżbiety, Marka
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Dziadowicach » Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa w Dziadowicach

Dziadowice 22

62- 709 Malanów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, Dziadowice 22, 62-709 Malanów, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@malanow.pl,
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
 5.  Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,               

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,                                                             

  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,                                           

  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;                      

  - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                                     

   

  Inspektor Danych Osobowych e-mail: iod@malanow.pl

     

                                                                                 

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  Gromadzenie danych W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest Szkoła.

   

    Prawa osób, których dane dotyczą

  Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator danych osobowych przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator danych osobowych przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • prawo do sprostowania – Administrator danych osobowych zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator danych osobowych zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator danych osobowych wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.;
  • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna - w przypadku kierowania do Administratora danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny- w przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

Czym są pliki cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową, w sposób spersonalizowany / dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika czy możliwości technicznych przeglądarki internetowej / urządzenia użytkownika strony. Pliki cookies mogą być również używane przez serwis internetowy (stronę internetową) w celu tworzenia anonimowych statystyk użytkowania stron, nie pozwalając na personalną identyfikację użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny identyfikator / numer.

Rodzaje plików cookies jakich możemy używać

Na naszych stronach internetowych stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosować poniższe ich rodzaje:

 • niezbędne do działania usług i aplikacji / umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania / zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych stron / serwisów internetowych i aplikacji
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i późniejszą personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji, itp.
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszych serwisów internetowych i aplikacji. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.

Zarządzanie / usuwanie plików cookies, zarządzanie ustawieniami przeglądarki internetowej

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisów internetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu, lub w pomocy swojej przeglądarki.

 

Należy pamiętać, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii dla stron internetowych może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach lub całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie niektórych usług / funkcji strony internetowej.

Szkoła nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Szkoła może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

 

Upublicznianie wizerunku ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

 • umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
 • umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:

 • osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • wyróżniającej postawy społecznej
 • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Szkoła zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z nami.

Inspektor Danych Osobowych (IOD):

Monika Pakuła
email: iod@malanow.pl

KLAUZULA OGÓLNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dziadowicach reprezentowane przez Dyrektora.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@malanow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności, w celu:

- realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,                                      

- prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,                                      

- weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,                                      

- udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,                                                    

- wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, legitymacji szkolnych,

- organizacji wycieczek szkolnych,                                                                                               

- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,

- zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami

- prowadzenia świetlicy,

- prowadzenia stołówki,

- prowadzenia biblioteki,

- organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Udzielenie informacji publicznej BIP

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem przekazanych danych jest Szkoła Podstawowa w Dziadowicach reprezentowane przez Dyrektora.

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja dostępu do informacji publicznej, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Art.6 ust. 1 pkt c RODO).

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania.

8. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Monika Pakuła, e-mail: iod@malanow.pl,

KLAUZULA INFORMACYJNA ŚWIETLICA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Monika Pakuła, kontakt: email: iod@malanow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w przepisach prawa dot. realizacji zajęć w świetlicy.

4. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

6. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków wobec uczniów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami m in. przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

9. Przysługuje Pani prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - Świetlica osoby upoważnione

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Monika Pakuła, kontakt: email: iod@malanow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej, która przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2020/2021 a następnie trwale niszczone.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodziców/opiekunów prawnych.

6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ………………………………………………………………. udzieloną w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze świetlicy. Podpis osoby, której dane dotyczą”.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

8. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, (00-193) ul. Stawki 2.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING W SZKOLE

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Szkoła Podstawowa w Dziadowicach reprezentowana przez Dyrektora
 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@malanow.pl 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez: · prowadzenie ewidencji wejść na teren obiektu, · monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia – zgodnie z art. 1 pkt 14w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego oraz art. 108a Prawa oświatowego.
 1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Nagrania z monitoringu zawierające wizerunek będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych; b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy: · dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, · dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: · osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, · Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 1. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wejścia na teren obiektu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA COVID

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Pakuła,  e-mail:iod@malanow.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja będą przechowywane przez okres 14 dni.

3. Prawo dostępu do swoich danych, · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, · prawo do ograniczenia przetwarzania.

4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.